ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ

เรื่อง

วันที่

1. ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พ.ย. 60