ประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ 2558

ลำดับ

เรื่อง

วันที่

     
25    
24 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วคอนกรีตบล็อก และห้องสุขา) (นพค.24) 13 ก.ค.60
23 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดาดผิวจราจร) 4 ก.ค.59
22 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) 4 ก.ค.59
21 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) 29 มิ.ย.59
20 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(อาคารอเนกประสงค์ข้าราชการหน่วยในสนาม หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) วส.909 18 ก.ย.58
19 จัดเช่าเครื่องจักรกล 3 มิ.ย.58
18 จัดจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง รั้วคอนกรีตตาข่ายถัก, ป้ายนามหน่วย และก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ 22 พ.ค.58
17 วัสดุก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกตาข่ายถัก,ป้ายนามหน่วย และก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ 21 พ.ค.58
16 จัดจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง ฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบน้ำล้นผ่าน (รถข้ามได้) 14 พ.ค.58
15 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบน้ำล้น (รถข้ามได้) 11 พ.ค.58
14 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งการชุดพัฒนาตามแบบมาตรฐาน นทพ. 26 ก.พ.58
13 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งการชุดพัฒนา (นพค.22) 13 ก.พ.58
12 จัดจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง (ซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฝกบ.ฝพธ.บก.สนภ.2 นทพ.) 21 ม.ค.58
11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฝ่ายส่งกำลังบำรุง , ฝ่ายพลาธิการ) 20 ม.ค.58
10 จัดจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้าราชการหน่วยในสนาม นทพ. (นพค.23 ) 26 พ.ย. 57
9 จัดจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้าราชการหน่วยในสนาม นทพ. (นพค.26 ) 26 พ.ย. 57
8 จ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง (อาคารอเนกประสงค์ข้าราชการ นทพ.) (นพค.26) 26 พ.ย. 57
7 จัดจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้าราชการหน่วยในสนาม นทพ. (นพค.22 ) 22 พ.ย. 57
6 จัดจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง (อาคารเอนกประสงค์ข้าราชการหน่วยในสนาม นทพ.) 20 พ.ย.57
5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารอเนกประสงค์ข้าราชการหน่วยในสนามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) 1 หลัง 20 พ.ย.57
4 จัดซื้อวัสดุติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ 13 พ.ย.57
3 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร) 23 ก.ย. 57
2 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมปรับปรุงอาคารบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร หน่วยช่าง) 22 ก.ย.57
1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ลูกรัง) 27 มิ.ย.57