ประกาศประกวดราคาประจำปีงบประมาณ 2557

ลำดับ

เรื่อง

วันที่

13 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตรแม่พันธุ์โคเนื้อลูกผสม 16 ก.ย.59
12 ประกาดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดาดผิวจราจร) 19 ก.ย.59
11 ประกวดราคาจัดซื้อประกอบการขุดเจาะบ่อบาดาล 16 ก.ย.59
10 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจมน้ำ 15 ก.ย. 59
9 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ฝายน้ำล้น) 15 ก.ย.59
8 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) 12 ก.ย.59
7 ประกวดราคาจัดซื้อประกอบการขุดเจาะบ่อดาล 12 ก.ย.59
6 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุดาดผิงจราจร 7 ก.ค.59
5 ประกวดราคาจัดซื้อหินคลุก 28 มิ.ย.59
4 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารอเนกประสงค์ข้าราชการหน่วยในสนาม นทพ.) ๓ หลัง 20 พ.ย.57
3 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารอเนกประสงค์ข้าราชการหน่วยในสนาม นทพ.) ๓ หลัง 19 พ.ย.57
2 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารอเนกประสงค์ข้าราชการหน่วยในสนาม นทพ.) ๓ หลัง 18 พ.ย.57
1 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (อาคารอเนกประสงค์ข้าราชการหน่วยในสนาม นทพ.) ๓ หลัง 13 พ.ย.57