ราคากลางประจำปี 2561

ลำดับ

รายการ

ราคากลาง

วันที่

14 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (สนภ.2 นทพ.) 7,787,621.08 8 ก.พ. 61
13 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (สนภ.2 นทพ.) 6,843,457.85 8 ก.พ. 61
12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์ปอตแลนด์ (นพค.26 )

2,258,232.- 15 พ.ย. 60
11

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างทีมิใช่งานก่อสร้าง

งานจักซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล( ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ.)

1,297,700.- 12 ก.ย.59
10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

งานจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดพัฒนา (นพค.23 )

132,000.- 18 มี.ค. 58
9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

งานจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดพัฒนา (นพค.22 )

137,000.- 13 ก.พ. 58
8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

งานจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง (อาคารอเนกประสงค์ข้าราชการ นทพ.) (นพค.26 )

470,669.- 26 พ.ย. 57
7

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

งานจัดจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง (อาคารอเนกประสงค์ข้าราชการหน่วยในสนาม นทพ.)(นพค.24 )

941,338.- 26 พ.ย. 57
6

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

งานจัดจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้าราชการหน่วยในสนาม นทพ. (นพค.23 )

470,669.- 26 พ.ย. 57
5

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

งานจัดจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้าราชการหน่วยในสนาม นทพ. (นพค.22 )

470,669.- 25 พ.ย. 57
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 5,142,993.- 12 พ.ย. 57
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 5,142,993.- 11 พ.ย. 57
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 5,142,993.- 10 พ.ย. 57
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 5,142,993.- 5 พ.ย. 57