แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม

  เป็นแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารได้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก

 

ผอ.สนภ.๒ นทพ.

Kitipong.jpg

ราคาน้ำมัน

อากาศวันนี้

เวลา

Ulti Clocks content