แผนงานหลัก

 แผนงานหลัก

  1. แผนงานสร้างทางคมนาคม

  2. แผนงานส่งเสริม การเกษตรและสหกรณ์

  3. แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ

  4. แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ

  5. แผนงานการสาธารณสุข

  6. แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  7. แผนงานจิตวิทยาและประชาสัมพันธุ์

  8. แผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ

 

ผอ.สนภ.๒ นทพ.

Kitipong.jpg

ราคาน้ำมัน

อากาศวันนี้

เวลา

Ulti Clocks content